X
تبلیغات
الی گشت
رایتل

کارل یونگ : بعضی وقت ها باید یه کارهای غیر قابل ِ بخشش بکنی ، فقط به خاطر اینکه بتونی به زندگی ادامه بدی ...

5 خرداد 1395 ساعت 11:59

شعبه دوم سینما زندگی .

http://cinemazendegi2.blog.ir/

فقط ساختمش برای کلیپ های فیلم کوتاهُ ترانهُ آهنگ.

بی هیچ توضیحی، امروز هوس نوشتن کردم.

6 مرداد 1395 ساعت 09:37

دارم روز به روز خانگی تر می شم. از این موضوع هم وحشت می کنمُ هم لذت می برم. تازگی ها بیشتر با مامان زندگی می کنم. نه مثل زندگی های همیشه با خانواده. بیشتربا مامان هستم.یاد گرفتم لیمو خشکُ نیم ساعت آخر خورش قورمه سبزی اضافه کنم. یاد گرفتم برنجُ وقتی ترک های ریز روش ایجاد شد بردارمُ آبکش کنمُ فتانهُ لیلا گوش بدمُ وقتی منتظرم تا روغن  برای گذاشتن ته دیگ داغ بشه،کنار گاز برای خودم قر بدمُ باهاشون همخونی کنم.. یاد گرفتم روی پارچه های سفیدُ تو سایه پونهُ نعنا خشک کنم.وقتی خشک شدن اونا رُ کف دستم نرم کنمُ بعد خیلی عمیق بو کنمُ وقتی بو می کنم چشمامُ ببندمُ یاد یاسهای امین الدولهُ دوران عاشقی مامان بیافتم. این روزا بیشتر با مامان هستم. می رم توی ۱۷ سالگی هاش.  فروردین سال ۱۳۵۷ . وقتی شلوغی بوداما بیشتر تو رادیو بود. وقتی هنوز می شد با بلوزُ دامن کلوشُ کیف ورنی مشکی براقُ کفش مشکی ورنی پاشنه تق تقی رفت سینما و فیلم با عشق مردن رُ دید.تو ۱۷ سالگی های مامان موهامُ فرحی درست می کنم. تو کیفم رژ لبُ عطرُ دستمالُ آینهُ آدامس می ذارم. و ۲ تا اسکناس پنجاه ریالیُ ۳ تا ۵۰۰ ریالی تا بتونم هر چی دلم خواست بخرم. بعدآروم آروم اززیر درختای چنارُ جوی آب کنارش رد می شم. خیابون پهلوی همیشه شلوغه. روزی ۲۰. ۳۰ تا ماشین ازش رد می شن با اتوبوسای ۲ طبقه. شلوغی رُ دوست ندارم. کنار یک دکه می ایستم و به ساعتم نگاه می کنم امیربهادراز اینجا خیلی دوره. توی تلفن گفته بود ساعت ۵ عصر. توی هفده سالگی های مامانم. امسال باید دبیرستانُ تموم کنم تا بتونم دیپلممُ بگیرمُ باعث افتخار خانواده بشم. بعد شاید برم تو یک اداره ماشین نویسی کنم. شاید هم پرستاربشمُ تو بیمارستان ترومن کار کنمُ با یک دکتر چشم آبیُ خوشکل آمریکایی عروسی کنم. ولی من حوصله انگلیسی یاد گرفتن ندارم تازه حتما زندگی کردن با خارجی ها سخته، بعدشم من از بوی الکلُ صدای نالهُ خون بدم میاد. اصلا شاید آخرش دستامُ تو دستای بزرگُ مردونه خودش بذارم. وای چقدر دیر کرد نزدیک پنجه. حتما وقتی با شیفون پُراز غنچه گلُ تورُ لباس پُفی سفیدُ دسته گل قرمزم کنارش وا می ایستمُ اون  تو کتُ شلوار مشکی با کروات پهن راه راهُ پیرهن سفید خیلی خوش تیپ شدهُ همون موقع هم اززیر سبیل های انکادرشده ش به عکاس لبخند می زنهُ دستمُ فشار می ده عکسمون خیلی خوب می شه. عکس عروسی مونُ بزرگ می کنم قاب می گیرمُ می ذارم تو اتاق.توی ۱۹ سالگی های مامان پنجره رُ به کوچه رُ باز می کنم. پائیزه فکر کنم آخرای آذرباشه دیشب تهران بارون اومدهُ هنوز کوچه ها خیسن. بعضی جاها تو چاله ها آب بارون جمع شده. بچه مدرسه یی ها با کتونیُ هاشون می پرن توشُ خیسُ گلی می شن. گاری نفتی داره از ته کوچه می یادُ هی داد می زنه نفتیه نفت. پُشت سرشم کریم آقا با ماشین سه چرخه ش وایستاده. منتظره تا نفتی برهُ اون بیادُ پارچه هاشُ نشون زنها بده. مخملای قرمز. ساتن های سفیدُ سبز.فاستونی های سیاهُ چیت های گل گلی. مامان گفته خودش برام چنددست سیسمونی می دوزه.چند دستم می خره پسرونهُ دخترونه. گفته با گهوارهُ تختُ کمدُ بقیه چیزاش می یارن. گفته حتما یادمون باشه پیش پای وسایل گوسفندقربونی کنیم. من از بوی نفتُ رنگ خون می ترسم. وقتی نفتی از تو کوچه رد می شه حالم بد می شه. همیشه وقتی می رم خونه مامان بشکه های توی حیاط پُر می شنُ بخاری ها نفت می شن. همیشه علائدین خودش روشنهُ یک بشقاب قرقورتُ لواشکُ آلوچه خشکه رُ میزه. همه می گن پسره. جنگه. تو تلویزیون تو رادیو  اخبار جنگه. حتی تهرانم می زنن. خونه ما پناهگاه نداره. من از جنگُ نفتُ خون می ترسم. به خاطر شکمم مجبورم چادربذارم. چادرُ می کشم رُ بچه تا سردش نشه. شبا وقتی با هم زیردرختای چنار خیابون پهلوی قدم می زنیمُ من آروم آروم راه می رم یاد اون روزا می افتم.یاد اتوبوسای ۲ طبقهُ خیابونای خلوت. آدمای ترُ تمیزُ شاد. آبجو فروشی کنار سینما و فیلم ....جنگه. سرده. بچه تو شکمم خودشُ جمع می کنه. نمی خواد دنیا بیاد. اون می گه نترس سزارین می کنی. بچه می گه جنگه بوی نفتُ دوست نداره از خون می ترسه. توی ۱۹ سالگی های مامان رُ تخت بیمارستانم.پسرم خودشُ کشت تا مرده به دنیا بیاد. یه دکتر زن با روپوش سفیدُ مقنعه چونه دار کنارمه. جنگه. به سرُم توی دستم نگاه می کنمُ گلای میخک سفیدُ صورتی کنار تختم...حالا تو ۲۲ سالگی مامانم. یه پیرهن گشاد گلدار پوشیدم هوا سرده ولی من گرممه. اسفنده. قالی های گل قرمز شسته رُ دیوارها، پنجره های باز تو تلویزیون تو رادیو جنگه ولی مردم می گن قراره کم کم جنگ تموم بشه. شایعه شده قراره صلح کنند. ۲ نفر دارن تو حیاط قالی می شورن. مامان کنارم نشسته برام چایی خرما آورده. عاشق شیرینی م. امروزیک سینی بزرگ کیک یزدی درست کردمُ تقریبا همشُ خودم خوردم. چاق شدم. ورم کردم. مامان می گه بخاطر ماه آخرحاملگی ته اما بعدش مراقب باش از ریخت نیوفتی. زنای خونگی زود به هم می ریزن.ولی اون می گه  همین جوری هم خوشکلی. بهم می گه تپلی. تپلی تو دل بروی خودم.الان داره تو باغچه رز رونده می کاره. رز صورتی. سرخ. سفید. من عاشق گلم. عاشق رزم. یه تخت خریدیم قراره بهار که شد روش قالیچه بندازیم بیایم تو حیاط. تا اون موقع گلا باز می شن. حیاط خوشکل می شهُ من به دنیا اومدم. هنوزم تو ۲۲ سالگی های مامانم. تو تعطیلات عید خونه مامان بزرگمیم. مهمونیه. همه هستن.ولی من هنوزکوچولوئم. هنوز بزرگ نشدم. هنوز دانشگاه نرفتم. هنوز عاشق نشدم. هنوز با کسی قرارنذاشتم.هنوزسینما نرفتم.هنوز زندگی نکردم.هنوزخیلی چیزا رُ نمی دونم. هنوز... وهنوزبرام ۲۸ سال اتفاقای تلخُ شیرین نیافتده.اما چشمام سیاهه. مژه های خیلی  بلند دارم.بعضی وقتا مجبورن اونا رُ قیچی کنن.  موهام فرفریُ پرُ سیاهه. چشمام همه جا رُ نگاه می کنه. بابا بهم می گه دخملک. مامان می گه مژی. مامان بزرگ می گه...دارم روز به روز خانگی تر می شم. از این موضوع هم وحشت می کنم هم لذت می برم ولی خوب که فکر می کنم می بینم زندگی یعنی همین. همین که با مامان با هم مترو سوارشیم از این سر شهر تا اون سرشهر بریم. تو مترو از دست فروشا کلی خرتُ پرت بخریم. آدامس بجوئیم. آینه یا رژمونُ به هم قرض بدیم. شال همدیگه رُ مرتب کنیمُ. بعد دست همُ بگیریمُ از پله های خروجی پانزده خرداد بالا بریمُ  توشلوغی بازار بزرگ تهران غرق بشیم. کلی گل خشک محمدیُ پونه کوهیُ چایی های عجیب غریبُ بو کنیم. آلوخشک بخریمُ بذاریم دهنمونُ تو اون همه شلوغیُ از بین جمعیت دست فروشا رد بشیم. از روی بساطشون بپریم تا پامون به جنساشون نگیره. بریم تو بازارهای اصلیُ گم بشیم. نگران باشیم یه وقت سقف قدیمیُ آجری نریزه رُ سرمون. تو اون کوچه های باریکُ جوب وسطش، حمال ها و گاری هاشون هی بگن خانم کنار خانم کنار.. یکی بخواد از تو کلمنی که رُ شونه ش گذاشته به زور بهمون بستنی یخی بفروشه..آدما بهمون تنه بزنن. دست همُ بگیریم تا گم نشیمُ نگاهمون به پارچه های رنگ وارنگُ رومیزی های دست دوزیُ دیگُ دیگچه های مسی باشه. بعد مامان بگه چی لازم داریُ من هی نگاه کنمُ هی هیچی لازم نداشته باشم. اما اون هی بخره. قاشق چوبی.قالب سلیکونی یخ.مگنت. شرتُ زیرپوش مردونه تو ۲ سایز واسه داداشم و بابام. عرق نعنا واسه دل درد. گل بابونه واسه دم نوش تو شبای دردناک قاعدگی. چسب کابینت واسه درز کوچولوی پُشت سینک. زیر گلدونی واسه فیلتوس جدیده.... من هیچی لازم ندارم ولی مامان تند تند زندگی می خره. نشانه های زندگی می خره. بعد نق بزنم همه اینا رُ تو محل خودمونم داریمُ اون بگه ازبازار بزرگ خاطره دارهُ روح زندگی اینجاست.من یاد سریال خانه سبز که تو آرشیوم دارم بیوفتمُ دیالوگ خسرو شکیبایی که همش می پرسید روح زندگی تون چه رنگیه؟.. روح زندگی من چه رنگیه؟ حتما مامانم با مامانش یا مامانش با مامانش اینجا می اومدن. خرید می کردن حتما درشکه هم سوار می شدن. حتما وقتی خسته می شدن با کلی بارُ پاهای ورم کردهُ عرق ریزان رُ اون پله های سنگی ها جلوی بازار طلا فروشا  می نشستنُ آب طالبی یخی می خوردنُ به طلاهای پشت ویترین نگاه می کردن. حتما بعضی وقتا عمله ها یا آدمای سطح پائین بهشون تیکه می نداختن. حتما اونا هم می گفتن : پیشته پدرسگ...

و حتما بعدظهر که می رسیدن خونه با کلی ذوقُ شوق مشماها رُ باز می کردنُ سهم هر کسُ از زندگی می دادن . شایدم زندگی همین باشه. یک روز با مامان تو بازار بزرگ فارغ از همه چیزُ همه چیزُ همه چیز...حتما زندگی همین لحظه هاست. همین که بدونی لیمو خشکُ کی تو قرمه سبزی بریزیُ چکارکنی دست پختت مثل یک کدبانوی پیرایرانی خوب باشه.یا همین که وایستی کنار پنجرهُ همونطور که به پرده حریرگلدار آشپزخونه نگاه می کنیُ نسیم بی حال تابستونی تو صورتت می خوره. دونه دونه  به گلدون کوچیکای کاکتوس آب بدیُ برای خودت بخونی :

مرا پناه دهید ای زنان سادهء کامل

که از ورای پوست ، سر انگشت های نازکتان

مسیر جنبش کیف آور  جنینی را

دنبال میکند

و در شکاف گریبانتان همیشه هوا

به بوی شیر تازه میآمیزد

مرا پناه دهید ای اجاقهای پر آتش - ای نعل های

خوشبختی -

و ای سرود ظرفهای مسین در سیاهکاری مطبخ

و ای ترنم دلگیر چرخ خیاطی

و ای جدال روز و شب فرشها و جاروها

مرا پناه دهید ای تمام عشق های حریصی

که میل دردناک بقا بستر تصرفتان را

به آب جادو

و قطره های خون تازه میآراید


http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1394/7/6/653030_378.jpg

شعراز: فروغ جان فرخزاد

عکس: گلاب آدینه در مهمان مامان

پ ن: ببخشید کمم. این روزا تو این همه فسادُ سیاهی که بدون استنثنا همه دنیا رُ برداشته . من صبورسنگین سرگردان، دنبال پیدا کردن رنگ روح زندگی  خودمم.

Tokyo.Story

22 تیر 1395 ساعت 00:18

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTUYiR6UG01mTnmqc7Kx8zt0SSBuu7aLJPdRSxomge7Q2LNgwRfw

این فیلم انتخاب قبل از خواب امشبم بود. با این که به شدت ژاپنی هستُ ریتم خیلی کندی داره و من قبلا فقط یک بار اونُ دیده بودم  اما امشب با همه وجود لمسش کردمُ دوستش داشتم...

+یکی از بهترین کلاسیک های تاریخ سینمای دنیا و یادمه خیلی قبلا ها درباره سینمای ازو نوشته بودم.

+ پ ن: این وبلاگ خسته است. این وبلاگ تعطیلات آخر هفته ست. این وبلاگ کمی تا قسمتی ابری ست همراه با مه غلیظ صبح گاهی و پدیده گردُ غبار. این وبلاگ یه بیماری لاعلاج گرفته که یهو بعضی از مطالبش  غیب می شن. این وبلاگ دیگه نمی خواد وبلاگ باشه اما صاحبش اصرارداره که باشه. این وبلاگ حرفای زیادی برای گفتن داشتُ داره اما دیگه حوصله گفتنُ شنیدن نداره.دیگه حوصله وبلاگ بودن نداره. فقط گاهی دلش برای حال و هوای اون روزاش تنگ می شه... همین. برای همین سعی می کنه هر طوری هست باشه ولی خسته ست. تعطیلات آخر هفته ست. بی حوصله ست. کمی تا قسمتی هم ابری ست....

بدرود استاد.

14 تیر 1395 ساعت 20:02

همیشه نا تمام می ماند حرفهای من با خودم.

وقتی آمد آمد. وقتی بود بود. وقتی رفت بود.

https://www.thestar.com/content/dam/thestar/entertainment/visualarts/2015/11/26/filmmaker-abbas-kiarostamis-doors-explores-censorship-at-the-aga-khan-museum/abbas-kiarostami-portrait-2.jpg.size.custom.crop.1086x724.jpg


ما فیلم می‌سازیم تا زنده بمانیم. صرف‌نظر از این‌که چه شرایطی وجود دارد، خانه‌ی من، در انتهای یک کوچه بن‌بست، جایی‌ست که در آن زندگی می‌کنم و هیچ‌چیز مرا برای ترک آن متقاعد نکرده است.بنابراین در تمامی فیلم‌هایم، هدفم این است که تصویری مهربان و صمیمی‌ از انسان‌ها و کشورم را به نمایش بگذارم.

+همین چند روز پیش بود که آکادمی اسکار از عباس کیارستمی دعوت کرد تا در کنار دیگر اعضای جدید آکادمی اسکار برای سال ۲۰۱۶، به این مجموعه بپیوندد. حیف شدی استاد. رفتن ت خیلی زود بود استاد.

+ژان لوک گدار: سینما با گریفیث آغاز می شود و با عباس کیارستمی پایان می یابد و دنیای هنر چه خالی می شود بی تو...

 پینوشت: بدرود.

بازگشته ام از سفر سفر از من باز نمی گردد.

10 تیر 1395 ساعت 15:36

هر چه آسمان را بیشتر

نگاه می کنم

در مانده تر می شوم

+

کلیسای فرانسیس قدیس

در زلزله ایتالیا ویران شد

از دنیا چه کم شده است

کلیسای فرانسیس قدیس


پ ن: عنوان از: اورهان ولی

Saving Private Ryan

7 تیر 1395 ساعت 16:58

کاپیتان میلر:نترسین برین جلو... خدا با ماست...

سرباز :اگه خدا با ماست، پس کی با اوناست که دارن ما رو تیکه پاره میکنن؟


http://www.hammihan.com/users/status/original/HamMihan-2015945446950388381425114245.0748.jpg


+سرباز!

+ اتوبوس های خارج از ردهُ اسقاطی. راننده های افیونیُ مریضُ خواب آلود. جاده های غیر استانداردُ جان بی ارزش انسانها در ایرانُ سربازانی که مفتکی مفتکی مردند...

+ بعد از یک هفته بی خبریُ شرکت در چالش بدون اینترنتُ بدون تی ویُ بدون هیچ رسانه ییُ با یک گروه خوب سفربودن، الان که اومدمُ با این خبرهای تلخ مواجه شدم واقعا نمی دونم  به جز تاسف چی باید بگم!

Biutiful

28 خرداد 1395 ساعت 13:12

زیبا زیبا زیبا زیبا فیلمی بسیار زیبا و به شدت گزنده.

صدای آنا

ـ این اصله؟

+ اوکسبال . آره نوشته از طرف بابا به مامان

 آناـ  پس چرا دست توئه؟

+ اوکسبال. بابا بزرگ قبل از این که اسپانیا رُ ترک کنه اینُ دادش به مامان بزرگ ت که اون موقع حامله بود. ولی دیگه بابا بزرگُ ندید.

آنا ـ خیلی قشنگه. می تونم بهش دست بزنم؟ هیچ وقت فکر نمی کردم بتونم به یک الماس واقعی دست بزنم.

+ اوکسبال. آره الان دیگه مال توئه عزیزم.

آنا: واقعا؟ مامان همیشه اینُ دستش می ذاشتُ می گفت اصل نیست.

کات. نمای جنگلی زمستانی.

+ اوکسیبال. هیچ وقت مامانت این صدا رُ نشنید.

آنا: صدای چی رُ؟

+ اوکسیبال: صدای اقیانوس. وقتی کوچیک بودم رادیو صداشُ پخش می کرد. صدای امواج. اون صدا منُ می ترسوند.

آنا: چرا می ترسیدی؟

+ اوکسیبال: اعماق دریا ترسناکهُ همه موجوداتی که اونجا زندگی می کننم.

دوربین به نمایی از لاشه مرده جغد می رسد که روی برفها افتاده...

بابا

بابا...

بابا...


http://static.srcdn.com/slir/w506-h336-q90-c506:336/wp-content/uploads/biutiful-javier-bardem.jpg


پ ن : بعضی وقتا دوست دارم تا بعضی از فیلما رُ دوبارهُ سه باره ببینمُ بعضی از قصه ها و  آدمها رُ باز بینی کنم. خاویر باردمُ تو این فیلمُ تو فیلم جایی برای پیرمردها نیست بیشتر از همه جا دوست دارم.


مردم ایران در یک کلمه ملتی سرشار از تناقض و تهی از زندگی واقعی هستند. پست موقت

26 خرداد 1395 ساعت 11:10


نظر پروفسر ناکازاکی جهانگرد ژاپنی در مورد مردم ایران:

ﭼﺮﺍﻍ ﺟﺎﺩﻭ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﮕﯿﺮ:

ﻧﻔﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﻮﻝ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ،
ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ﭘﻮﻝ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ،
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﻮﻝ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ،
ﺁﻥ ﯾﮑﯽ 3000 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﯿﻦ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺛﺮﻭﺕ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺮﻭﺩ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ.

ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ، ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
ﺍﮔﺮ ﺷﻔﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ، 500 ﺗﻮﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﻡ ﮐﻨﺎﺭ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ « ﻧﺬﺭ ﮐﺮﺩﻥ» ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

ﮐﺴﯽ ﻧﺬﺭ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﺶ ﺣﻞ ﺷﺪ، بعدﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭﻭﻍﮔﻮﯾﯽ ﯾﺎریاکاری ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ.

آنان دور قبر امام زاده پول میریزند و اعتقاد دارند تا پول ندهند نذرشان پذیرفته نیست.

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﯼ ﻧﺬﺭ ﺧﻮﺩ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ بیچاره را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﻭ ﮔﻮﺷﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﮐﻠﻪﭘﺎﭼﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺻﺒﺢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻭ ﺳﻨﮕﮏ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺍﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺩﻭﺳﺖﺷﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎﯼ ﻣﺪﻝﺑﺎﻻ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖﺷﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وضعشان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ، ﻃﺮﺩﺷﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ، ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﻭ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﺑﺨﺮﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍین ﺩﺭصورتیست که پراید ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺎﺟﺮﺍﻥ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺁﻧﻬﺎ ﻃﻼﯼ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺩﻻﺭ ﻭ ﯾﻮﺭﻭ ﺧﺮﯾﺪﻩﺍﻧﺪ ﯾﺎ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻮﺩ ﺣﺴﺎﺏﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭘﺲ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ، ﻇﻬﺮ ﻭ ﻋﺼﺮ، ﻗﯿﻤﺖ ﺍﺭﺯ ﻭ ﺳﮑﻪ ﺭﺍ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،ﭼﻮﻥ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ و در واقع زندگی ندارند.

ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺳﺎﯾﺪ ﺑﺎﯼ ﺳﺎﯾﺪ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﯽﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥﻫﺎﯼ ﺗﺨﺖ ﺭﻭﯼ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ.

ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﺴﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻭ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮔﺮﺍﻥﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ﻭ ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﮊﯾﺮ ﺩﺯﺩﮔﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﯽﭘﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ، با اینکه وضع خوبی دارند، ﺍﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

ﺁﻥﻫﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﺪﺭﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ﻭ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯼ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻭ
ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ولی روز و شب تکراری و زندگی شبیه مردگان دارند.

دروغ و فریب و تظاهر و بی هدفی شخصیت اصلی آنان است.
تمام سخن آنان دم زدن از معنویات است در حالیکه دروغ میگویند و تمام فکر آنها پول است.

آنان ازدواج را مقدس میدانند ولی تمام عقدنامه آنها پولی و مادی است.

آنها اعتقاد دارند که خدایشان هم مانند خودشان پولی است و با هفت تومان صدقه هفتاد نوع بلا را دفع میکند و دیدن خون نذری گوسفند و گاو از گناهان آنان میگذرد.

من بجز ایران در خیلی کشورها کار کرده ام و یا مسافرت رفته ام ولی چنین موجوداتی را هیچ جا ندیده ام.
آنان به خدای نادیده و عذابهای او اعتقاد دارند ولی همه نوع جرم و گناهی را هم مرتکب میشوند. اعمالی که محال است یک ژاپنی که پیرو مکتب شینتو است انجام دهد.

آنان مشروب را حرام میدانند ولی از ما ژاپنی ها که شراب رامقدس می دانیم بیشتر میخورند.

در یک کلمه ملتی سرشار از تناقض و تهی از زندگی واقعی هستند.

این متن برای من که یک ایرانی هستم خیلی تکان دهنده بود.ولی به نظرم خیلی به حقیقت نزدیک بود.کمی تامل کنیم...


Me and my days

24 خرداد 1395 ساعت 19:02

https://i.ytimg.com/vi/shyf_4oUQR4/maxresdefault.jpg

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUTExMVFhUXGRkWGRcWFxkdGhgeHxgdHRgeGhkbHSggGR0lHRgYIzIhJSktLi4uFx8zODMtOCgtLisBCgoKDg0OGhAQGi0lHR8tLS0tLS0tLS0tLS0tNS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAK4BIgMBIgACEQEDEQH/xAAbAAEAAwEBAQEAAAAAAAAAAAAABAUGAwIBB//EAD4QAAEDAgQDBQUGBQQCAwAAAAEAAhEDIQQFEjFBUWEGEyJxgTKRobHwBxQjwdHhQkNSYvEzcoKSstIkJbP/xAAYAQEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAgEDBP/EACARAQEAAgIDAQADAAAAAAAAAAABAhEhMQMSQVEiYfD/2gAMAwEAAhEDEQA/APw1dKNPU5rZAkgSTAEmLngFzWkyLMqLKGioWz3wqQWFxIBpkcOOl4347XkZRNbgcF3jQAwjvqgLTVdGgtqBknULNdTBs6TqibtTBYLBlg1Np6u7kHvXSSGUySRrsdffNiB5WlcK+c0i17WvAaRW0+EiNdRjgPYMW1j33EypuOznBve0206aoMUzvU7tk7cG6yOI4XUc/wBqYlTclp03V6YqgGmXDUCSBHmCCPeFO7SY+lVFHu4lrA18Ni4AHITZqo1fcS178FhNTvw2adNYg947cVgGX70bU+nXxmy9OweE7wgUqWjVxquH8LSwD8U6g52qTawPsxerybGUG0H06sS97L6ZIb3lMuvB/ha7jz5qRjswoVHamljdTq7iCxwg1cOwTDWkQKgdYbTItdTypFzjC0m0WOZoFTW/W1ry6AXO7sCTsAw33OoTwVKikZc8Mq03O9lr2kyJsHAm3GyvSXrLKIfVY06YLgDqMCON+C0eOwuEDHljKcinVcwh5cSQ6lpJBqRIBqgDkJh0LrQzqlqbqqNPjcQdBJbLK41SaYB9ulwPsC1l5r5xSFNzQQSabGN8OxbTqTbu4HiLDY7wZgQottq5P4s5nVNra9VrA0MD3aQ0gjTPhuJnwxdQVtaHaDDy4v0marn3p3I0ANPs2EAtjrtxWWzis19eq9kaXVHlsCBBcYgcLcFUtShoiLWCIiAiKVhcvqVI0NJ1O0COJiYjyQRUUvMsuq4d/d1WFjxuD+yiICIvoQScNhpu4Ojp+pslak0bavUD9VzZUAGw812wlbSdm+on8kEQhd6dPUOAIHv/AHWjYC+n7QbPA+yYHAxYwIjqouBoMcKh0uMNlzRAIHEgDdvlceRhZtulDUbHrdeF0q2JAMjgua1j6AutajpAmQeR+C8U3wZkjyK+OI4CEHxfERAREQEREBERBa9nMoGKq92azKI0l2p+1iLbi9/gtY77NAA1zsfQa13skiAfIl11+fLd9tj/APX5f/sH/wCbFyzuXtNXtU1pR5l2ZNHBUcZ3rXCq7SGAGR7V5m/sfFW1D7P3OOCH3hg+9tLx4D+HFHvIN78lY43LauJyjBsosL3B2ogEC34gm55kLQUmup1MpY8Q5jKjXDkRhYI94UXy39/W+sZPOfs9Zh6VV5x+Hc6m0nuxZxI/hjVIPosjlGWvxNZlCnGt5gSYAtJJPIAE+i0PbDs9ifvGJxHdHutb365btO8TK8/ZiYzCmf7an/gVcyswt3tmudLiv9lxh7aWNoVa7AC6iBBEiQJkkTwkD0VblvYR1Wjhavftb94qOp6SwywgVJJvf/SP/ZeBmeJw2YYuvh6ZeTVrUySxzhBqzFuNgtfkFcnCZcTv94qE+ZGJJ+JU5ZZ4ztskrOZn9n7KDKjjjqBdTa53dxDiQ2dMF0gn81Jp/ZwKoluNomGgmBOmecOtx9yg9tchxDsVXxApE0p165bEBokxM8DwVl9n1cEYzTsKTAOvhqT8SVNyy9faV0mvWxj+0uTNwlRrG12VgWh2pmwuRG5vafVVCIvTOnAREQEREBbrK8aMBSo1S0uq7UwRIbqDXvdHEklrfJgWFX6jnOWtqYVmIbcUgyvEe0IbIny90KM70vCK/tDTpV8Ka1RtZuInUXVIgzsGw7a3HmF+fL9wzLIaNbBuxBfqhpdTbbTBAgwLl0zM9QvxI3KYXZm8r6BK/WOwvZxtOh31SmO8O07jzA29VocRk2HxF3UmSBuGx8frZTfLJdNnj2/Em5bULS4NmNwN1EaYX7uMmpMAFPwOiNUCb+dpj5rOv+zqnWqOcazjPisGtMmd9Nt54JPLPpfGweX4thYWPEiLfQI2UGqwsdLSQQTBHyn12/VfqDfsvoN8TsQ5ttmieF7kqlz77Piy9CqXCLipAPwSeTFvpX59VdJleFNx+WVaRh7SFD0rrtzssfEXWrQLWtcdnSRvwK5IwREQEREBERAREQFbZnRxTaNE1i80iJpanhwA0j2RJLREWsqlXGbZ6a9GhRLA0UWhoIJ8UNAuOGyy73GpLsxx9LC0oqPZQmKZY4NP8VpbDo9qx5K2o53jy/BvdQFQsDu631VZpQ4uOoydPimAs9i87dUwtLDFoApu1B03PtWj/kpeF7UOY/DvFNpNBpaLnxfh6L8rXXO42/J9btwzzO8U+pVa+pWYHOOqiaj9Lb+zpmIHKF97H5gKGJbULHvhrxpYJcZaeE7KZmXawVmvacNSaXgjWB4hPGY3WeweKdSeHsMOG3ugj1BI9VUm8daZ9brsn2hczF4hrtYpPfVq6RTc5wcXtEuDQXC1vNTMpzJgpYMF0acRUJ1AgCe/i5AH8QWbwnbDu3Go3D0xUI0l0kEj3TuBx4Lnhe1r2Mos7tp7p7qkyfETrt0/1D7lyvjt+f7lUye+2Gc1Tiq7G16hpExpFR2gjSJGmYjeys/s2f4MZ/sb8nrI5vjjXrPqkaS8zAMxYDf0UzIc+dhRVAYHd4A0yYiNX/sruH8NRkvKnREXVIiIgIiIC/Vfs7zJmIwxwzi0OYNJ1OjU09DuItZflS1/ZAMp0XvexrjUdoaHRGke1Y73+SjyTcVhdVue12Kp4XCnDUokt0w2YAcYJuTzdHmF+Ydn8A52IZ4NQDm6vVar7waji995N5FyBaAOW9ukwtj2cy2lRpjQyNU+17XrK579I6a9qvqbAKZAHCI5W2Cp6mMYx1zpFr8BwvxH7q/o3m0npx+p4KizrL6lS1FrSYOrWbOjhYel/wB1x0tPxDWPaO5qMfx3BO3Q/UKDhM10FzXiNvqPrdUbcno1Gh+FxJY8e1SLhEjhI2+RWdrYypTeRWcNU3sbTsRBgcPRVMNm36PXxgLNQMxsL25W9QFlsfmVyL+TrH3dLKXlpq6SLkaNQi46Ecp/JU+buEanAAEm3lt+ayTlW1NmGOcfaEqixFen/SR+atKmGLp0kevxv/lfcqy0gOrVKbu6Y1znOAlpAFhq9mSYETxhd8eHLKqntHi9fcsExTpNF+Zlx+BCpl2xeIdUe6o72nEuPmSuK6uIiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiL6g+IvqIPiKZ9yIpmo4GNmjrzKjUqZcQGiSbAIJOU4E1qrKY/iNzyHE+5XmZOa2qabJDWHSAL/wCf8rQdnsCzDs0CC8iajuu8DoFkMwqxXeRxe6Z/3KN7q9aa3B0GwRA2HDaIJi8/RWmyOvblw358777n1WNwbwW729o8jAkDmLrR5XiNJAkAOMEXta0F318Fyzjpi2mCxmkyTzBH7L0/GUwZBEcQeov5fuq2i0xvO1735QoWY4fwwCb8vrquTppke1WUVW1n1sMQWuJJbO/AdZ62WVwuCr4uu2i4nUT7ThOm25i8cPVb2nQYD45OwiVu+zWVUNMsYxrjF2i/q43ldJ5LOEXB+b1Ozma4FhFMurURuKYlwHMNP7qizDHEXqkiqfCymT/pji5/Xov33PsUaeHqFokxE8rwvw7tX2bq1cc6nQpvc4MpauJLnU2vJvEDx6f+JVY3d5ZeIz7cQTJYbC+o2m8SfPkpeIzJjME+kHaqtZzQ69gxrtdrWl2njzXjtJkjsEGMqwKjxq0h0wLQTaCCdQEf0m6z9aqXGSusjnlXhERUgREQEREBERAREQEREBERAREQEREBfYXqnTJsAT5KX9xidbg0/wBIuf0HvQQkUoNp7QSep29AErV42aG8JaP1n4IIsK9yPKZBqPFhEDz4n3iypCLT71vcuokU7mdJDYtMwD57lZboV/amgBQaBwM/kVRZHW0udzIt05q77RvlsRsNuV52WVoVNLgeRWTmNjfZXXsSYmCspjqY7xwPP6/JXmFqBwBbxHoqrNaThcjjPopx7dL0kZVWuOPCD8468vJajA3qCXeLyHxWGoYiCHcf0V/hsxLnAmbbEEj0PwTKGNfpbMaNIJgjeOHRZntJ2lY20yTwG6zee9onWpNeWj+I8RyFunHqqoYlur8MExcuNybcSuePj/V3Na4KnicRVYILGuIAnc8fT15L9V7KufQNSk5hBazVJJM8zsvy3B51TYIe3VMG+8gAgcwJMiOa2/ZPtxRquFMtO0AOJJjd2lxkuHQ/4zOVUsaOlm4xbm4c+057QYG7bl3rbis1RxjWO+/OeGNGpznxMtLyWADjM6bcx0X3s9m1I5l3heGNDy83EAC8chaV+ddte0Qrmnh6NsPQAY3+8i2s9ODRwHmUwwtTnlpX9rc+djsS6s6zbNY3+lg9kee5PUlUyIvS84iIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIisMtwGu7tuHX9kEOjRLjZWFLAtBAMuPLYfOVb08sA0kGATcjgOlt5UnF4I92XNaBFyT81mxW4ZxEzDGbaWi59QJXDCkVNfCOVgB/heaNbU7xHaY39bQuODxHdOeODgW/VpQQa++89V9pGQQfMFTMtpd6HUjvBLdt1XkEHkQtEvKWh1QMLS7URYea2WXHSDaCSXGY5kbeXzWW7NUS6tI3a1zvhH5z6LV51iKWGpgF2p+kANB2MfJRkKvN3jS4xfqZm59Fk3bqRisa553gcgo4CqTQvuzeIklh8x+as82wWunIEkceKydCoabw4bgytpl2Ya6c+kKcuLt0x5jHMdBgypOGrGDBvwv5qwzTAa5eweIbjmP1VIXkGRIKqcs6TsBR8UubI+pWwfQoYgBv8Ap1BYOmJH9JjcW4qgyjNNBGki+4jpwMfUK6IoubJMEAeIGwPGIuY+Z8lyz7Xiq8dlLmksDRU4AsImeoG/Db3LxluVPYHGs00bOOqqxzJMey0uFyZ4X3uu2WdmzVdVeKwAptNSIILgLwOHuXPtBm5rMpso+FrGl+g1HVHkxBc5xsHAAw1uzVU54jLdK7OyaX4QgEy5wA0wCfCDH9oB8nKlXp7iTJMk8SvKucOduxERawREQEREBERAREQEREBERARF9a2TA4oJWXYI1XcgNytZg8I2wmOHLyF/kuGSYHTbgNzwJ4ny/IK5xGHAGwjo6fNTaJWDwrCfHseZifIwqmtmBp1O6gDQT4ty4Hhy936Lsa5phu45A8vriq3tM38dzm2LKbHG9zNjB22EqZ2PPaDLtGmsydLt73B48As7iK7XcL+i1WR5gHsq03AXBInjA5n6us3Xw2tjqjf4TDh04FVBEwVXRUaevFWue5eQO9DQJ3A+f1zVGtnhTrp6XAgEWNv1W0ZvJsw7h7nASS0tHKSRc9LH4KNjarnPc5zi4k3J4r3mGF7t5HDgvPeTeAtHABdKTZkcd/1XkG67U95buLoPNQmYN/8AFl1wuKfT22VhSwTHjULi0AmYnduwuCpFPJAeEW57oPmU4+SZN+R4rjmeBDnFzSASbg7KqrNLHkciQtRkzaVRkl/iHCAovHLpOWUILT1HIrs3FE7ld83B1wJgKv0qu09NEM9bRoOZTOqpUbpLzswTJ0zu42E8Iss/Rqlrg4GCDIXkNXZtECZIteJ8v1STTLdu2Y4WNNRo8FQEt6Ee230PwIUFTMJWJa+mT4SC6DwLQSCORiR/yUZrJBPJax4REQEREBERAREQEREBERAREQFYZNR1Pnlt5/sFXrTdk8JLgSLDmg0OHeymGsjxGwjeSL+gv7wvWa4fTGl1vrdV9asH43SBZjehubn4fJTMxq+Ekk7A369DflsuV7arMQ8loERtteVwzgxUY4/zKekjnB2+K+08QL3k8pubfEhfc2Ye4oOF9Ly24uJsPMGPmqYqMuxXd1BHVthfpv6Kd2bBd3rTcOkG54zw2Kp8waW1Dw4qz7MOP4gmLE8T/C7kqvQoVpcqrWbf3rNs3V5gngAW+SUSc6o6xNum3Lp9bLNuaQYK2D2NfTNjtuCP6eUHqs7jKAm3MjcdfJIITglKpBXw2svJWi8ynHBpLDZj/WDw3Fhw9yu8PiZER4up49fcVi6T4Vrg8Y7UfE4HTvvJm1vzQfe1GGLagfAGocAQJG/whVVGoWmQYKusfXbUoXJLxBG5mN7+U+4KhCNjQMipSnjyVC5S8JVIa4Tb9eH1yUIlZI3K7fWgmY4XXul/F5fmFPymjJMg7XV2/B0zSs3xAbxvb63WpZXDugkxNnD3tI/NesO0u8I43X2kDccduqtuzmE1VgG7C5PTdBCzHKzSaxxPtCY5clXLS5pju8qO1HwhUGIpweiDiiIgIiICIiAiIgIiICIiD0xskDmVvOz2GIAaLEkNPrE+Vllez2F11QTs2/6LcZbd0NPsgmY81OV4GcyqsTiqrmjd7hz4mPyV1mLtVB/hg722248uKyWX4gsqP33O3mtdh8SXU3N3JEm19uB4cbWWZQZSi8Ob1H1sriq4vwD+OktPlB5R9eqzjjpqOHUhaXL4OGqtndp28ttv0W0Z3Oh4mkxJY35LvkFXSau3+k8zytA5cSq/E1NUuO8j/wAY/JWnZ7Dh7agc9tPVpp63TpbqcASTsABc+S34ImFyuuXwKT5Bp2g/zBNL/sNuauTlVXSH924guDZDTGomAJ2mYHmrzK67BiHtNSmC12WuM1GRFGm0Vodqh2ki8E+qivqF2C8T2yCQxoqAOINXxU6jJkj+YHRZbWbRxgjSPd1g5hIDoe3z5nbhKrMXk9ZtVjO5qanzoaWkF4AkxzsQeiuM8xY+8PLYNmQQZn8NosQeh25K6x2Ip/esOdVMDXWcfxWkO1YVjWucdX4clpZFvZlZIbYWvk1X8Q91Uin7Z02ZafFy5+qhDLKxLAKbz3gJp2PjAmS3mLH3LShn/wAWo1lSnQdTq1XuYKrTLXUWAMaQ4moHEFtp6q3OIoCphYrtP3d5okktAh2GaJDtR1N1scdVhNQ+a02w1DJ8Q8wyjUcdAqQGk+E+yfI8Oa9jL6poiqabhTJhtSPCTJEA+YIWuwj2mt3ZrU2sGHwtOpFVrXNcwDx0qkwXUnDUQCZEjypMwc37jhSAwuZrBd3g1tms86e61TBBBmEEelhqjqQeWOgS4aRZzQ7QTPIOIHmVCxeTV6byx1Ko0hpqQ5pB0Dd3kOK0mU5kxuFDC8ADFU3X9oU7VHW/p1saZ5qwx1Zned13lMufRxobFRmkmrVc6kNc6QXAggE8RzQZmvlVWnSFPu3anOa32TOt3ss8yPkVHoZBiDUNLuamsDUW6Tq0zGqOV4lanOMa046kdY7sYmmdWrwiHtBcTtYTdd31KVSs4AU3Ndgw1tN1VrWz95Bc3vNQvALt5Q2oMmZpY4wZJMfFSMXjWtYQBII93qojMSwU4EgNMefP18lXV3h5hqxrzhmyC69yfmr3KqJpsfUIPigCdt+Y2UXA4IOLWCT5X+uKuMyrd0zu/wCEAXvc7meZuptGYrkX3XBxGkiDfiumKfBsbG64MlxDQbkge+ysMwoaCBxDW6vMtB/P4KIrHMsR3lWs7g4kj0NvhZVyAiIgIiICIiAiIgIi74HDmpUawcTHpx+EoNP2bwGmnrNi4THy+XxWjy+kNLhEmDaNpG3uCjiiWgNEQY/JS8NRguFvfB8rEHmueVH5wDFV1oubeq1fZ6qTIEHkIn4ELJ4tsVnjk4/PqrbJsRDhO3Df0/JVehBz6nprujnKlZXjdLS2JkRvC9dqqQlrxsfrjeFUUKsJOYOL9z5q3pM04Vxj2nAfDz6qpNytPldNholrjwDoJ2+HQLaIWV4IhpLg3n4oXTEV4sC0C+wHpabrpi8QQNIJIniByVeGOdf66rBJOJ/u9TIjY/1bLw+tYcz5ellJp4cWkEeThwXmsWkEAX6n9QtEJxJJv02HX69FEc26nO1CbA9QR+qiOeQTINua0cHN6WXNzVKLpG3uXF8BAw1SHNPof396sNDToZuQ/hyiRBP1ZVzXAEiLHqp+AEuB30zvO3A/NBPx7e8pwLkDj+fI/CyqKj4a1oAnj0VjiKzYBJI48/Ie9V1KiXEk7nrf5oO1SrLQ2JIjh8l1wrb6QLnjJXnuHSDHz/JWWXRTMuiRvA6z71lFhgGd2OTuot13UTMK1yNNuRN+KsaHiDiIuJt1tt9bqqx9Zo4W5H8lE7FLi2wvOFnUDfwgu9wJXuu5rthH15Lxh50VDwDY/wCzgPlK6Di2n4C/YCG+Z/w1cFY4qkWYekT/ADHPdHRp0j46/cq5AREQEREBERAREQFedkqBNUv/AKGn3mw+EqjWw7JMDaLncXEn0At8Z96yi9aBBc6LQL++wBndeMPUDn7A9Y858/2HJdAyW8LSfP8AXb4qJh65BAHCeY6cCudGPzynpxD54mfeuuFfEGb/AB/dde1jfxQ7mAodB5MAfFdPgnZvV1U73ja0H3C3uVDKsMS4wRO6rkg+yrzJK3tXIsG2i5meMR+6olYMaQAB5ylH6Ji6LalOkHaY1YPdrAfH3muSLnUALG1rLuxlN1ZurQdVOu10MaBArlgMAWLW+Gf7eixFMVnsptdWeWNjS0ucWstA0iYECdlcfdnk6316r3kaC5z3TE2E6pjjCy2M0sM2qNptxYJawirTpgd3MzQcdMn2JInUOS5dkiwioXMaRSc2rcAyAyq2DP8Ad3dlW5viarC4CrU/EnX4nePceK/ita/BRMK8sYYc5utsHTxEmxuJuPkmzS6znDsY/E09Imlh6Y22ca9N0zzh8c4ELnVe2rVAqaA04A1CW0myC6jLngACTIn5QqXF4qo4uJeSXgaiSZcBBGrncA+gULE4io03eZ0aLE+xEad/Zi0bKoaWWfP7rH1CwNEPaANLYA0tnwkEK+y6kypjMUKgaAzF0GNik0iBiKjWsgAQCAATfrKw9au97tbnuc613GTNouV8GPrAlwqPDnODyQ4glwOpriZu4EkzzKGlvmj2jL8O3UAXmqS3u2+KKrrmpuI2jip2U1GDLw0gOfVdXpsaKYLnPiloOvdoZ4v+yyr8fVNPujVf3Yv3eo6JmZ07TJlTsuxLm02Q53geXNv7JOmS0HYy0HrAQ02mJwbKeKY5rGae5qUdTQyo2m6nV0NquAJB8Jphw9oazxVTXeW4aqxzWAjFupkMY3wjS5xa12mdIeLX2AG1lTUMxrCpqFV7SS6NL3W1aQ6/XS2ecBeqdWQW6nxqLiCbF1wXEc977ps0jgjUd4Gkb7b/AJBdXmb34Xk8+vmuYbDndY+Ej816a+4PMAfXNY1YU3uvdtxG0beX6KBVaTI34xPpZT3Yc6BBHPpF1FpUSXcAsgiUcJLwHNhvEmYvtf1TGUu7w4EmalQn0pggfF59yuyyMNXfsfCLcbmZG3qqCr46tNh2s301Gfgk5HvPsQHdw0fy6FNh8zLz8XqrKksHeOqOP9LnfH91GcqHxF9CFB8REQEREH//2Q==


https://i.jeded.com/i/anything-for-her-pour-elle.26609.jpg

http://www.beyondgracekelly.com/wp-content/uploads/2014/04/Grace-di-Monaco-Italian-Poster.jpg


+ یک هفته استراحت مطلق.

+ امروزُ با اینا تموم کردم. فعلا خسته مُ نمی تونم درباره شون چیزی بنویسم. شاید بعدا نوشتمُ شاید هم ننوشتم نمی دونم. می خوام فقط روزی ۴ تا فیلم ببینم. بیشتر از اون هم منُ خسته می کنهُ هم چشمام اذیت می شه. امروز بعدظهر یک ساعت خوابیدمُ تو خوابم چندتا شخصیتُ دیدم که از فیلمای مختلف جمع شدنُ دارن یه کارایی می کنن. یک چیزی  بود بدتراز کابوس . ژولیت بینوشم بود. با همون بارونی بلندُ زردش تو فیلم رمز ناشناخته از: میشائیل هانکه همش  راه می رفتُ دونات می خورد. تازه بوی فرند سیاه آفریقایی زشت ولی خوش تپیش ( ساموئل ال) رُهم از فیلم درکشور من برداشته بودُ با خودش آورده بود.

+ همشونم جمع شده بودن خونه مامان بزرگم. اون سردبیر کوتوله تو فیلم  زیبایی بزرگم بود. بازم تو پارتی مست کرده بودُ خوابش برده بودُ دوستاش جاش گذاشته بودن.

Locke

22 خرداد 1395 ساعت 16:20

کاترینا دوستت دارم. خیلی خُب یک اشتباه کردم. هیچ احساسی درباره این زن ندارم! ولی سعی دارم امشب کار درستُ انجام بدم. چون اون تنهاستُ اون بچه تقصر منهُ می دونم آدمی که اینجوری دنیا بیاد چه  حسی داره.

خیلی دوست دارم بگی منتظر می مونی تا برگردم، تا بتونیم درباره ش حرف بزنیم.

+ وقتی کسی حتی ذره یی درکت نمی کنهُ تو با خودتُ جادهُ ماشینُ مشکلاتت  تنهایی.

+ یک فیلم خیلی خوب با یک بازی خیلی عالی از تام هاردی عزیز. ( این فیلمُ برای بار دوم دیدمُ دوستش داشتم)


https://i.ytimg.com/vi/2r9qi0T23pY/maxresdefault.jpg


fury

,وقتی آدم با داداشش که دفترچه شُ فرستادهُ قراره تا به زودی بره سربازی می شینهُ فیلم می بینه. فیلم خشمُ  هم با انتخاب اون دیدم. بازی  براد پیتُ دوست داشتم. مثل همیشه خوب بودفقط ژستاش یکم منُ یاد آرنولد می نداخت. فیلم از نظر تکنیکی  خوب بود ولی،  بهتره بگم سرگرم کننده خوبی بود تو ژانر جنگُ  درستایش جنگ جویانُ قهرمانان آمریکایی. راست راستش زیاد دوستش نداشتم فقط چونکه داداشم خیلی خوشش اومده بود تا آخرشُ دیدمُ جلوش کلی هم از فیلم الکی الکی  تعریف کردم.

+ آهان یکی از دیالوگای خوب فیلم که تو ذهنم موند این بود: گام هایی که به یک سمت می رن چالشی ایجاد نمی کنند.


http://cdn1-www.comingsoon.net/assets/uploads/5844/09/file_603053_fury-bluray-deleted-scenes.jpg


چند روز پیشم با بچه های  فامیل  فیلم آواتارُ دیدم. نه به فروش بالای فیلم کاری دارم نه شهرت کامرون. نه  به ستاره هاش. نه به جوایزی که کسب کردُ نه علمی تخیلی بودنشُ نه...

+ اون دختر بومیه منُ یاد پکوهانتس می نداختُ خیلی دلم می خواست یه زندگی شبیه اون داشته باشم. تو یه جنگل با یه قبیله ُ طبیعت زیبا و پروازُ دوست داشتنُ آزادیُ آرامشُ زندگیُ زندگیُ زندگی...

( تعداد کل: 113 )
   1       2       3       4       5       ...       12    >>

دریافت کد آمارگیر سایت